Գործնական քերականություն

Ավելորդ բառերը գրի՛ր և նախադասություններն ուղղի՛ր:

Հավանաբար հաջողությամբ կպսակվի նախարարի այս նոր ձեռնարկը:

Սրա հիման վրա կլինի:

Անհամաձայնություն ունեմ:

Դուք չափազանցացնում եք:

Խոսքը նրա մասին է:

Ի՞նչ է հարբուխը:

Ի՞նչ են մթնոլորտային ճակատները:

Հաճելի տպավորություն չի թողնում:

Հեռախոսը շքեղություն չէ:

Դու անպայման մեծ հաջողության կհասնես:

.2. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բաց
թողած տառերը (նաև կրկնակ)։

Քարի մշակման վարպետությունը միջնադարյան Հայաստանում առավել

հարուստ ձևով է արտահայտվել խաչքարերի արվեստում։ Պահպանելով կանոնի

վերածված կառուցվածքը՝ խաչքարերի հարդարանքի մեջ, տասնմեկերրորդ

դարից սկսած, գերիշխող են դառնում երկրաչափական-գծային ու բուսական

բարդ հյուսվածքավոր զարդանախշերը։ Ընդ որում, բեկվող գիծը,

ստեղծելով երկրաչափական կոնկրետ պատկեր, չի ընդհատվում նույնիսկ այն

դեպքում, երբ դադարում է ուղղաձիգ լինելուց և ներփակվում մի այլ

երկրաչափական ձևի մեջ (շրջանակ, քառանկյունի)։ Դրանց օրինաչափ

հաջորդականությունն ու շաղկապվածությունը, ստեղծելով որոշակի ռիթմ,

եզրագծում են խաչքարը։ Գծային հյուսվածքը թվում է անսկիզբ-անվերջ, իր

շարժման ընթացքի մեջ փոխակերպվում մի ձևից մյուսը՝ չսահմանագծելով

սկիզբն ու ավարտը։ Այս պարագայում զարդապատկերը իր անընդմեջ

հյուսվածքի շնորհիվ դառնում է անսահմանության ու հավերժականության

գաղափարի արտահայտություն։

Գործնական աշխատանք

1.Բառարանի օգնությամբ գտիր տրված սակավադեպ բառերի բացատրությունը:

Ագուգա֊փողրակ, ջրի խողովակ

ադամամութ֊գիշերային թանձր խավար

ազոխ֊խակ պտուղ

աթաբեկ֊《աթա》֊հայր և 《բեկ》֊ցեղար։ Թագավորահայր, փոխարքա, թաթարական անկախ իշպան սելջուկների ժամանակ, խնամակալ։

ակաղձուն֊առատ, լեփլեցուն, առլի։

ականակիտ֊վճիտ, հստակ, մաքուր։

Ակոռի֊ավեր, ավերակ

ակութ֊թոփրիկ թոնիր, կերակուր եփելու օջախ։

ահյակ֊ձախ

աղանդեր֊ճաշից հետո մատուցվող մրգեղեն, կամ դեսերտ, ընդհանրապես՝ թեթև ուտելիք։

Աղարտել֊փչացնել, վնասել, եղծել։

աղճատել֊աղավաղել, նենգափոխել։

աճապարել֊Շտապել, փութալ։

ամիկ֊մեկ տարեկան արու ուլ։

ամիճ֊զանազան մրգերի խառնուրդ՝որպես աղանդեր։

այծենակաճ֊այծամազից պատրաստված կաճ՝ թաղիք

անըստգյուտ֊անթերի, կատարյալ, անպարսավելի

անթրոց֊թոնրի կրակը խառնելու երկար ձող՝ թիակ՝ փայտ

անսալ֊լսել մեկի խոսքին, կպատակվել, հնազանդվել

Անտերունչ֊անտեր

Անութ֊թևատակ

ապիկար֊անկարող,անձեռնահաս, ապաշնորհ

ապրիորի֊փորձից անկախ

առաթուր֊ոտնատակ տալով, կոխկրտելով։

առասան֊բարակ թելերից հյուսած կամ ոլորած քուղ կամ ժապավեն՝զանազան բաներ կապելու համար։

Առինքնել֊դեպի իրեն ձգել, գրավել, հրապուրել

առտնին֊տնային, տանը պետք եղող՝ գործածվող

ասպար֊պաշտպանական զենք, վահան

Ասպնջակ֊հյուրընկալ, վանատուր

Ասր֊ոչխարի բուրդ

արաժան֊հում սեր

արբշիռ֊հարբած, գինով

արմաղան֊նվեր,

արտորալ֊շտապել, փութալ, աճապարել, վազվզել, թռչկոտել

2.Ընդգծիր այն բառերը, որոնցում կա

Առ- նախածանցը:

Առաջ, առարկա, առկայծել, առվակ, առէջ, առնետ, առավոտ:

Առկայծել, առէջ

Ապ- նախածանցը:

Ապրանք, ապարդյուն, ապուխտ, ապուշ, ապակի, ապերջանիկ, ապրուստ:

Ապուխտ, ապուշ։

Distance learning #4(April 13-30)

3. Match the word with the proper definition.

1) altogether

a. to behave in an ostentatious way to impress other

2) brag

b. a face seen from the side

3) even out

c. without paying attention

4) hold out for

d. to tell about your own achievements

5) lame

e. useless facts

6) marvel

f. to insist on something

7) negligence

g. to come into balance

8) profile

h. carelessness

9) illiterate

i. to be amazed

10)show off

j. one who cannot read or write

11) absently

k. to pull hard

12) squabble

l. completely

13) stray

m. to argue

14) trivia

n. to get lost

15) yank

o. stupid and boring

1) l, 2) d, 3) g, 4) f, 5) o, 6) i, 7) h, 8) b, 9) j, 10) a, 11) c, 12) m, 13) n, 14) e, 15) k

5.Read the dialogues and choose the most appropriate options to complete the dialogues.

1. Doctor

Take this medicine for a week and you’ll start to feel better.

Patient

—————

Doctor

Are you sure? It’s the best on the market.

Patient

Yes I am. Can you please prescribe another one?

A) What shall i do if unexpected side effects arise?

B) What is the ideal dosage for my weight?

C) No, it’s too early to prescribe another medicine.

D) But I’ve used it before and it did not help at all.

E) It looks as if the illness has already been cured.

2.Jake

How did you like the movie you saw last night?

Karen

I can’t say it was the best I’ve ever seen.

Jake

—————

Karen

Certainly not. Do not waste your time.

A) Did you go alone or with a friend from work?

B) Hadn’t you read the reviews before you went to see it?

C) What do you mean by saying it depends?

D) I knew I could always count on you.

E) Then you wouldn’t recommend it, would you?

3. Father

What? You crashed the car again?

Son

—————

Father

I’m sure it wasn’t. This is the third accident you have had this year.

Son

You’re very angry now, dad. We had better talk about this later on.

A) I do apologize. I promise it won’t happen again.

B) Was the car in good condition?

C) But it wasn’t my fault. You’ve got to believe me.

D) Was it worth the money and time you had wasted?

E) Why do you ask? Don’t you know it’s too late now?

4.Chuck

—————

Sue

Why do you think so?

Chuck

Whenever we meet, she pretends not to see me.

Sue

I don’t think it’s because she hasn’t got over her anger. She’s having

a bad time at work nowadays.

A) It seems that Martha is still angry with me.

B) Martha will never make a good manager.

C) I have never seen a smarter woman than Martha.

D) One thing that I especially like about Martha is her sincerity.

E) Martha has finally managed to get over her resentment.

5.Tom

—————

Mary

Are you kidding? We are in June.

Tom

So what? What’s wrong with June?

Mary

The right time to trim your roses is the beginning of winter, when they

lose their flowers.

A) Are you going to plant those roses in your garden in June or July?

B) Can you help me prune the roses in the garden at the weekend?

C) I didn’t know your brother knew so much about gardening.

D) Have you got any idea what the right time is to shorten rose plants?

E) Are we supposed to do anything special to keep the roses fresh?

6.Complete the sentences with the most appropriate options.

1. Even though the two parties appear united in negotiations, —.

A) the level of trust between them will always remain, at best, tenuous

B) they weren’t able to agree on the subject

C) they will eventually reach an agreement

D) it is impossible for him to succeed

E) the president unexpectedly rejected it

2. The moment I saw the sad face of my girl friend, —.

A) I begin to feel depressed

B) I have realized that we will have a discussion about our relationship

C) I had decided to leave the house

D) I found out that something was wrong

E) she has gone out to have a walk

3. You had better take your mobile phone with you —.

A) so that you can lose it

B) or I couldn’t have called you

C) because I will not be at home during the whole day

D) If you had wanted to go abroad

E) in case you may not find one when you are in need of it

4. — when they learned that the chairman would not be able to join the meeting.

A) Hardly had the committee learned the reason of the meeting

B) When they realized why they were all there in that early time of the day

C) It wasn’t until they got a phone call about an urgent meeting the next day

D) However professional they tried to be seen

E) They will have already discussed the most important subjects

5. —, the Grammys are the highest rated.

A) There are many music awards shows in the US

B) Although Grammys are considered to be highly prestigious

C) Because there is only one big music awards show in the US

D) Much as people are looking forward to next Grammy awards show

E) Of the «big three» music awards shows

Distance learning #4(April 13-30)

2. Reported Speech

1. «What time does the next bus leave?» he said. «I need to get to the station.»

• He asked what time the next station left as he needed to get to the station.

2. «Don’t go swimming in the lake,» she said. «The water is filthy.»

• She warned them not to go swimming in the lake because the water was filthy

3. «Let’s go shopping tomorrow,» she said. «The sales have started.»

• She suggested going shopping the following day because the sales had started.

4. «Stand up,» the teacher said to the pupils. «The headmaster is coming.»

• The teacher ordered the pupils to stand up because the headmaster was coming.

5. «Please don’t take my ring,» she said to him. «It was a present.»

• She begged him not to take her ring be cause it had been a present.

6. «It’s very late, Martin,» his mother said. «Where have you been?»

• His mother reminded him that it was very late and asked him where he had been.

7. «Shall I cook the dinner?» he said to her. «You look very tired.»

• He offered to cook the dinner, adding that she looked very tired.

8. «Please stop making that noise!» she said to him. «I can’t concentrate.»

• She asked him to stop making that noise, explaining that she couldn’t concentrate.

9. «Yes, I dropped your vase,» she said. «I was cleaning the shelf.»

• She admitted dropping my vase as she was cleaning the shelf.

10. «Can I use the car, please?» she said. «I need to run some errands.»

• She asked if she could use the car because she needed to run some errands.

11. «I’m sorry I’m late,» he said. «The car wouldn’t start.»

• He apologized for being late, explaining that the car wouldn’t start.

12. «Why are you teasing your sister?» she asked him. «You know it makes her unhappy.»

• She wondered why he was teasing his sister, reminding him that it made her unhappy.

13. «Why won’t you come to the party?» he said to her. «Everyone would love to see you.»

• He asked why she wouldn’t go to the party and added that everyone would love to see her.

14. «It was Rob who broke the window,» he said to her. «He was kicking the football.»

• He accused Rob of breaking the window as he was kicking the football.

Աղասի Այվազյան «Մեռնելուց Մեռնել»վերլուծություն

Մնք ապրում ենք միայն մի բանի համար՝ զգացումների։ Եթե անգամ այդ զգացումը ցավոտ է և ծանր, միևնույն է մենք դրա համար ենք ապրում։ Ձկան համար մահը այն պահն էր, որ արդեն չէր զգում պոկված թեփուկների ցավը, չեր զգում հարևաների նեկայությունը, նրանդա դուր էր գալիս, բայց միևնույն ժամանակ կարոտում էր այդ զգացումները։ Հոգու խորքում, բայց կարոտում էր և այդ կարոտը արտահայտիչ է դառնում, երբ նա վերակենդանաում է։ Մենք կարող ենք մահ ցանկանալ այն ցավից, որ ապրում ենք, բայց երբ ստանանք մեր ցանկացածը, կհասկանանք, որ այլևվս ոչինչ չենք զգա։ Այդ ցավի հետ կգնա նաև ուրախության, երջանկության զգացումները։ Ամեն ինչին պետք է նայենք որպես միակ հնարաորությունը զգալու՝ Ցավը, երջանկությունը, տառապանքը, ուրախությունը, քան որ դա այլևվ կարող է չլինել։

Գործնական աշխատանք

Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ ածանցավոր բայը։

1 որոնել, թոշնել, տոնել, իջնել

2 զբոսնել, հայտնել, տեսնել, ձոնել

3 օթևանել, հորինել, հիմնել, ելնել

4 հասնել, մթնել, մեկնել, դեղնել

5 զանազանել, խթանել, անվանել, հագնել

6 ճանաչել, զեղչել, փախչել, կանչել

7 թռչել, շնչել, գոչել, հնչել

8 կոչել, կորչել, շառաչել, կանաչել

9 եզրապատել, կոտրատել, ընդհատել, վանկատել

10 կարոտել, կավճոտել, ցատկոտել, փոշոտել

Կյանքը մեկուսանալուց հետո

Երբ այս ամենը սկսեց, ես Երևանում էի և գրեթե մեկ շաբաթ փորձում էի միայնակ «գոյատևել», քանի որ ամբողջ ընտանիքս իմ հարազատ Կապանում էր։ Մայրս ասում էր, որ վիրուսը հաստատ Կապան չի հասնի, բայց ընդամենը մի քանի օր անց առաջին վարակակիրը ի հայտ եկավ։ Ոմանք ասում էին՝ վարակվածների թիվը կհասնի 200-ի ու կվերջանա, իսկ հիմա դրանց թիվը 800-ն անց է։ Արդեն երկու շաբաթ է, ինչ գտնվում եմ Կապանում։ Այստեղ էլ վիճակը շատ լուրջ է։ Ինձ թվում է, եթե բոլորը հետևեն սահմանված կանոններին, վարակի դեմ կանխումը ավելի արագ կստացվի։ Հուսով եմ՝ մարդիկ կսկսեն ավելի աչալրջորեն վերաբերվել օրակարգի այդ հարցին։
Չնայած նրան, որ վիրուսը ստիպում է անորոշ ժամանակով հրաժարվել սովորական առօրյայից, ես փորձում եմ դրա մեջ ևս լավը տեսնել։ Օրինակ՝ մեկուսացման շնորհիվ իմ ընտանիքը նորից հավաքվել է իր ամբողջ կազմով։ ՄԵնք մեր օրերն անց ենք կացնում տարբեր խաղեր խաղալով, ֆիլմեր դիտելով։ Նաև պապիկիս հետ միասին ամեն օր գնում եմ գյուղ, որպեսզի մշակենք մեր բաղը։ Բաղը մշակելուց հետո ժամանակ եմ գտնում՝զբաղվել սպորտով։

Այսինքն՝ տանը ևս հնարավոր է զբաղմունք գտնել, վայելել ժամանակն ընտանիքի հետ։ Հորդորում եմ յուրաքանչյուրին պահապնել կանոններն ու հոգ տանել մեր հասարակության մասին։


Այսօր տեսակապով զրուցեցի Ստամբուլի իմ ընտանիքի հետ։ Նրանք ևս պահպանում են ինքնամեկուսացման կանոնները։ Երբ խոսեցի նրանց հետ, հանգստացա, որովհետև երբ լսել էի, որ Թուրքիայում հիվանդների թիվը չափազանց շատ է, անհանգստանում էի։ Փառք Աստծո նրանց հետ ամեն ինչ լավ է։
Աստված պահապան լինի բոլորիս։

Անտառները մարդու տնտեսական գործունեության զոհ

Մեր օրերում անտառահատության կանխումն ու անտառների պահպանումը դարձել են կարևորագույն խնդիրներից մեկը։ Ըստ UNFCCC-ի (United Nations Framework Convention on Climate Change)՝ անտառների անհետացման հիմնական պատճառը գյուղատնտեսությունն է։ Մյուս պատճառը՝ տնտեսություն-արդյունաբերությունը։ Այսօր կան բազմաթիվ անտառներ, որոնք հրդեհների ու հատումների պատճառով ոչնչացման եզրին են։ Այդպիսի օրինակ է Հիմալայան անտառը։ Հիմալայան անտառները գտնվում են Ասիայում, Տիբեթի և Ինդոս- Գանգեսյան հարթավայրի միջև։ Միջին բարձրությունը՝ 6000 մ, ամենաբարձրը՝ 8848 մ (Ջոմոլունգմա)։ Այս անտառների ոչնչացման պատճառը բնակչության կողմից հատումն է՝ առօրյա հոգսերը հոգալու համար։ Այսինքն՝ կարելի է եզրակացնել, որ պետության վիճակն այնքան վատ է, որ բնակչությունը գոյատևելու համար ոչնչացնում է անտառը։ Անտառները հատվում են թուղթ ստանալու, կահույք պատրաստելու, արոտավայրեր ստեղծելու և այլ հոգսեր հոգալու համար։ Հայաստանում ևս տարածված է ապօրինի անտառահատումը։ 2019 թվականի հուլիս ամսվա դրությամբ 73 ապօրինի դեպք գրանցվել է միայն ՏԱՎՈՒՇԻ մարզում։

Հիմալայան անտառ

2019 թվականը ճակատագրական եղավ Ավստրիալիայի համար։ Սաստիկ շոգի, երաշտի, ամպրոպի ժամանակ կայծակի հաճախակի հարվածների պատճառով գրեթե 1 մլրդ կենդանի ոչնչացավ, հազարավոր տներ ու շինություններ այրվեցին, եղան նաև զոհեր…

Թումանյան հեքիաթներ

Թերևս չկա այնպիսի երեխա, ով թումանյանական հեքիաթներով չի մեծացել։ Թումանյանին բոլորս ճանաչում ենք՝ որպես հեքիաթագիր, հետագայում՝ որպես թարգմանիչ, հասարակական գործիչ։ Մի քանի տարի առաջ հարցնեիք Թումանյանի հեքիաթների գրքում զետեղված հեքիաթների հաջորդականությունը՝ անգիր կասեի։ Այս պատմվածքները, հեքիաթները ոչ միայն հինգ-վեց երեխաների համար են, այլև անգամ իննսուն տարեկան երեխաների համար։ Յուրաքանչյուր տարիքում վերընթերցելիս նորովի եք ընկալելու ամեն բան։ Ուզում եմ ներկայացնելժ նրա հեքիաթներից ամենասիրվածները, որոնք յուրաքանչյուրս էլ կարդացել ենք, երբ հյուրեր են եկել տուն, պատմել ենք, ստիպել ենք, որ ամեն օր վերընթերցեն։

Անբան Հուռին

Անխելք մարդը

Անհաղթ աքլորը

Բարեկենդանը

Եդեմական ծաղիկը

Խելոքն ու հիմարը

Խոսող ձուկը

Ծիտը (հեքիաթ)

Կացին ախպեր

Կիկոսի մահը

Կռնատ աղջիկը

Ձախորդ Փանոսի հեքիաթը

Ճամփորդները

Ոսկու կարասը

Ուլիկը

Չախչախ թագավորը

Պոչատ աղվես

Սուտասանը

Սուտլիկ որսկանը

Տերն ու ծառան

Քաջ Նազարը

Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ

Թումանյանն իր առաջին ստեղծագործությունը գրել է 12 տարեկանում, երբ սովորում էր Ջալալօղլու դպրոցում։ Թումանյանը գրել է նաև բանաստեղծություններ, պոեմներ, քառյակներ, բալլադներ, պատմվածքներ ու հեքիաթներ, ակնարկներ, քննադատական ու հրապարակախոսական հոդվածներ։ Նա սկսել է ստեղծագործել 80-ականների կեսից։ Լայն ճանաչում է ձեռք բերել «Բանաստեղծություններ» հավաքածուի լույս տեսնելուց հետո։

Թումանյանն իր ստեղծագործություններով հեղաշրջում է կատարել հայ բազմադարյան գրականության մեջ։ Նրա լեզուն և մտածողությունը պարզ են, ժողովրդական։ Նա խորությամբ է արտացոլել հայ ժողովրդի հոգեբանությունը, մտքերն ու ձգտումները։

Թումանյանը մշակել է 2 տասնյակից ավելի հայկական ժողովրդական հեքիաթներ («Տերն ու ծառան», «Ոսկու կարասը», «Ձախորդ Փանոսը», «Անբան Հուռին», «Քաջ Նազարը» և այլն), փոխադրել է այլ ժողովուրդների հեքիաթներ։

Հայ արձակի լավագույն էջերից են Թումանյանի պատմվածքները, որոնք մեծ մասամբ նվիրված են գյուղին, կենցաղին, բնությանը։ «Գիքորը» պատմվածքում քաղաքի բարքերին զոհ դարձած գյուղացի պատանու ողբերգական պատմությունն է։ Պատմվածքում պատկերված են դարի նյութապաշտությունը և մարդու վեհ երազանքների փլուզումը։

Թումանյանը գրել է նաև մանկական բանաստեղծություններ, «Շունն ու կատուն», «Անբախտ վաճառականները» լեգենդները, չափածո և արձակ այլ գործեր։ Հզոր ներշնչանքով է գրված «Սասունցի Դավիթ» պոեմը, որտեղ Թումանյանը պատկերել է հայ ժողովրդի ազատաբաղձ ոգին։